Skip to content

Proizvodnja struje iz otpada

U jednom od prethodnih članaka pisali smo o proizvodnji biogasa i tečnog đubriva iz kuhinjskog otpada kroz procese anaerobne digestije. Članak možete da otvorite OVDE. Da li ste znali da se isti proces može koristiti za proizvodnju električne energije?

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

Biogas elektrane - proizvodnja struje iz otpada

Biogas elektrane su postrojenja koja koriste organsku materiju kao sirovinu iz koje nastaje biogas koji se potom pretvara u električnu energiju.

proizvodnja struje iz otpada
Image by HansPeter Schröer from Pixabay

Ne postoji bolji način za informisanje o ovoj oblasti od postavljanja pitanja ljudima koji su direktno uključeni u sve ovo. Zahvaljujemo se Udruženju Biogas Srbija na informacijama, ilustracijama i ljubaznosti, jer su na takav način pomogli u pisanju ovog članka. Njihove odgovore na naša pitanja predstavljamo u celosti:

1. Šta se koristi kao sirovina za dobijanje biogasa?

Koristi se tečni i čvrsti životinjski stajnjak, kukuruzna silaža, kukuruzovina, mleveni kukuruz, silaža žitarica, ostaci od hrane… Dakle, otpadne i druge sirovine iz poljoprivrede. 

U praksi je ideja da se najpre koriste razne vrste stajnjaka i drugih ostataka/otpada iz poljoprivrede, kako bi se otpad „zbrinuo“ na ekološki prihvatljiv način što i jeste zamisao procesa, pa potom pomenuta silaža. Međutim, kako stajnjak ima visok sadržaj vode 68-93% idealno je da se kombinuje sa silažom.

2. Na koji način se biogas pretvara u električnu energiju?

U procesu koji je vrlo sličan procesu koji se odvija u buragu krave, procesom raspadanja organske materije oslobađa se metan, on se vodi na gasni motor koji pokreće generator i proizvodi se struja. 

Princip rada biogas elektrane
Način rada biogas elektrane

3. Da li možete da ukratko opišete postrojenje?

Elektrane se sastoje od anaerobnih digestora (tu se skladište sirovine kojima se elektrana hrani, odn sirovine od kojih nastaje biogas). U sredini bez prisustva kiseonika, sa konstantnom temperaturom i pod uticajem bakterija, sirovine se razlažu oslobađajući u tom procesu biogas. Biogas je mešavina gasova, a njegov sastav čine: CH4 (45-65%) i CO2 (25-40%), kao i ostali gasovi u znatnom manjem udelu – O2, N2, NH3, H2, H2S… Biogas se zatim u kogenerativnoj jedinici transformiše u električnu i toplotnu energiju.

4. Koliko iznosi cena izgradnje jednog postrojenja?

Za biogas elektranu od 1MW prosečna cena je 3-3,5 miliona evra.

5. Koliko se troši organske materije za dobijanje elektriciteta?

Za rad elektrane od 1MW potrebno je na godišnjem nivou oko 30.000 tona silaže, a možda će vam slikovitiji biti podatak koji je važan farmerima kako bi izračunali koliko im sirovine treba – reper je farma od 1.000 uslovnih grla koja podmiruje potrebe za stajnjakom biogas elektrane kapaciteta 150 kw.

6. Da li postoje dodatni produkti i na koji način se iskorišćavaju?

Biogas elektrane pored električne proizvode i toplotnu energiju. Deo toplotne energije (25-30%) se koristi za održavanje samog procesa proizvodnje biogasa. Ostatak se upotrebljava na razne načine: grejanje pogona ili štala, upotreba u sušarama, plastenicima…

Kao ostatak anaerobnog procesa dobija se i visokokvalitetno đubrivo (čija upotreba je dozvoljena u organskoj proizvodnji i koje biljke usvajaju 4x bolje od svakog drugog đubriva).

Da napomenem i da se prečišćavanjem biogasa može dobiti biometan, koji zatim može da se ubrizga u nacionalnu gasnu mrežu, mada trenutno u RS zbog nepostojanja adekvatne regulative ova opcija još uvek nije moguća (to se u Evropi već uveliko radi).

7. Na koji način se dobijeni elektricitet transportuje do potrošača?

Sva proizvedena količina električne energije se nakon merenja predaje u naponsku mrežu i otkupljuje od strane EPS-a (Elektroprivreda Srbije).

8. uporedite efikasnost elektrane na biogas sa OSTALIM OIE

Ovde ću vam uporediti biogasnu elektranu od 1 MW sa ostalim OIE (obnovljivi izvori energije). 1 MW biogasa proizvede do šest puta više energije u poređenju sa 1 MW drugih OIE (oko 6 puta više od solarnih panela, 4 puta više od vetrogeneratora, a 2,3 puta više od minihidroelektrana).

Što se tiče proizvođača električne energije koje nisu iz OIE, nije zahvalno vršiti poređenje, pre svega po osnovu svoje osnovne funkcije biogas elektrane. Najvažniji zadatak elektrane na biogas (kao i ostalih OIE) nije proizvodnja električne energije već očuvanje životne sredine. To je njihova osnovna funkcija, a proizvodnja električne i toplotne energija su samo posledica procesa.

9. Da li postoje podsticaji države za gradnju biogas elektrana?

Postoje podsticaji u vidu feed-in tarife, kao i ugovora koji garantuje otkup proizvedene električne energije u periodu od 12 godina od dana potpisivanja ugovora sa Elektrodistribucijom Srbije. Dakle, u toku 12 godina (trenutno vreme trajanja ugovora povlašćenog proizvođača električne energije iz OIE) EPS preuzima svu proizvedenu električnu energiju od biogas operatera, po tzv povlašćenoj ceni (feed-in tarifi).

Trenutno je u izradi nova Uredba za OIE u RS.

10. Koliko elektrana na biogas postoji u Srbiji?

Trenutno imamo 28 biogas elektrana koje rade, a u statusu privremenog povlašćenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora je čak 70 biogas elektrana (to znači da će većina tih postrojenja da se izgrade u naredne 2-3 godine. Tržište biogasa u Srbiji rapidno raste.

11. Koji je ekološki efekat elektrana na biogas?

Biogas elektrane od svih OIE najviše doprinose zaštiti životne sredine. Tu govorimo o ekološkom zbrinjavanju otpada sa farme. Ukoliko bismo stajnjak, koji je jedna od sirovina koja se koristi za dobijanje biogasa ostavili na pisti, metan bi se isijao u atmosferu. Metan je 22 puta agresivniji i štetniji za atmosferu od ugljen-dioksida. Mi taj metan koristimo za pokretanje motora, proizvodimo struju i smanjujemo uticaj metana na klimatske promene.

12. Ukoliko bi neko želeo da izgradi elektranu na biogas, gde bi mogao da nađe sve neophodne informacije?

Sve informacije mogu se dobiti u Udruženju Biogas Srbija gde stojimo na raspolaganju svim novim investitorima. Posle razgovora, gde diskutujemo o svim detaljima, pitanjima, nedoumicama, od nas dobijaju materijale koje su izradili naši eksperti: pre svega Vodič za investitore gde su opisani koraci izgradnje jednog biogas postrojenja, kao i materijale koje su nam obezbedili naši nemački partneri iz Biogas Asocijacije Nemačke, a koje smo mi preveli na srpski jezik. 

ČLAN UDRUŽENJA

Svi novi investitori dobijaju i poziv da se priključe Udruženju, gde će stupiti u kontakte sa članovima, a iskustvo članova čija postrojenja već rade će im biti od koristi (imamo 50 članova, a to su pored biogas operatera i konsultanti, proizvođači opreme za biogas postrojenja, osiguravajuća društva, univerziteti…). Kao Udruženje obezbeđujemo konstantne edukacije, treninge, predavanja, studijska putovanja u Nemačku, konsultacije od strane naših eksperata…

13. Da li postoji nešto važno što nisam pokrio ovim pitanjima?

Možda vam je interesantno da mi kao Udruženje (a samim tim čitav biogas sektor u Srbiji) imamo veliku podršku iz Nemačke i Evrope. Nemačka Biogas Asocijacija je naš partner na jačanju biogas sektora u Srbiji, a kako biogas sektor u Nemačkoj postoji od početka 90-ih i imaju izgrađeno trenutno oko 10.000 biogas postrojenja, smatramo da je iskustvo i ekspertiza koje od njih dobijamo zaista dragoceno.

SRODNI ČLANCI

Srodne članke možete da otvorite klikom OVDE.

Internet stranica Udruženja Biogas Srbija: https://biogas.org.rs/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *